Pravidla NHL 2024

Pravidla Náchodské hasičské ligy 2024

Soutěž bude organizována dle platné směrnice hasičských soutěží schválených VV SH ČMS dne 16.6.2011. Soubor předpisů SH ČMS – 1/17 – 2011 s výjimkami odsouhlasenými radou ligy.

Náchodská hasičská  liga 2024  – 23. ročník bude probíhat pod záštitou firem Miroslav Sádovský TOPENÍ-VODA-PLYN a AK Motorsport, které jsou generálními sponzory této soutěže. NHL 2024  je organizována pro družstva sborů okresu Náchod. V případě žádosti o start družstva z jiného okresu rozhodne rada ligy na pravidelném zasedání. Žádosti (jakékoliv) podává do konce kalendářního roku velitel do rukou kteréhokoliv přítomného člena rady ligy (dále RL). Všichni členové družstev (i půjčení) musejí být registrováni v OSH Náchod nebo členy SDH, která mají výjimku a povolen start v letošním ročníku. Hostování členů povolené jiným OSH např. hostovací tabulkou apod. je zakázáno. V letošním ročníku se startovné do celého seriálu neplatí a startovat mohou všechna družstva, která mají o tuto celoroční soutěž zájem a budou automaticky hodnocena. Výjímka – start povolen SDH Ohnišov.

Přenosné stříkačky dle pravidel požárního sportu – vyhlášky č.255/1999 ze dne 21.října 1999 o tech. podmínkách věcných prostředků PO a parametrech požárních stříkaček PS 16, 1600 l./min, jmenovitý tlak 0,8 MPa a sací výška 3m. Max. obsah motoru 1600 ccm. Motory Škoda nebo TAZ, karburátor Jikov schváleného typu. Povolené max. vrtání motoru 76.00 + 0.10mm na chybu měření. Zdvih motoru 88 mm. Kontrola strojů pro rok 2023: —

Družstva, která nemají splněnu kontrolu stroje předepsanou v pravidlech v některém z minulých ročníků, předloží svůj vlastní stroj ke kontrole RL. K této kontrole nebude družstvo vyzváno, ale zajistí si u RL kontrolu samo. Nesplnění této podmínky – družstvo nebude hodnoceno na soutěžích zařazených do NHL 2024. Nesplněno – SDH Sněžné, Velká Jesenice, Velký Třebešov a Vysokov. Byla jmenována technická komise pro měření strojů a kontrolu nářadí Proti výsledku měření této komise není odvolání. Družstvo musí zajistit  vlastními prostředky demontáž vany motoru. V případě nutnosti zapůjčení stroje na soutěži od jiného družstva rozhodne o zapůjčení rada ligy po oficiální žádosti podané RL.

V případě vážného podezření porušení pravidel o tech. podmínkách bude na pokyn RL provedeno měření obsahu motoru nebo kontrola nářadí přímo v průběhu soutěže a to kdykoliv.

Družstvo je povinno přistavit PPS s demontovanou vanou motoru nebo určené nářadí na určené místo. Odmítnutí=diskvalifikace na celý rok a pro příští ročník.

Přítomen může být pouze velitel sout.  družstva. Zjištění vyššího obsahu motoru než 1600ccm = diskvalifikace na celý rok a pro příští ročník.

Stroje musejí vizuálně odpovídat vyráběnému vzoru. Jakékoliv převodové ústrojí mezi motorem a čerpadlem je zakázáno. Sací a výfukové potrubí schváleného typu. Ovládání plynu na původním místě. Vzduchový filtr funkčně osazen nepoškozenou vzd. vložkou. Rozvaděč vody s funkčními kulovými ventily a funkční zpětnou klapkou schváleného typu pouze dle vyráběného vzoru. Materiál klapky libovolný. Vše dle doplňujících fotografií, viz přílohu. Tzv. zpětná klapka pro usměrnění toku vody je zakázána. Je povolena montáž držáků savic na těleso chladiče. Montážní světlo není nutné. Vývěva funkční a zapojená. Tlumič výfuku standardní velikosti včetně výfukového potrubí na původním místě. Koš s funkční zpětnou klapkou. Dle nařízení G.Ř. HZS č.j. MV-46944-2/PO-2008 a PO-1769-3/129-2007 musí závity koše a savice vyhovovat ČSN 01 4037 a ČSN 38 9424. Minimálně 2,5 závitu stejného průměru, 0,5 závitu se považuje za náběh. Po zachycení koše na závit savice musí jít koš našroubovat min. o dvě otáčky. Úpravy koncovek např. odsoustružení ochranného prstence závitu, zhotovení kuželového náběhu před závitem, změna průměru závitu do kuželového tvaru  apod. jsou zakázány. Viz vzor foto č. 4, 5 a 6. Plastový koš Turbo není povolen. Stroj s nepovolenými úpravami přistavený na základnu = odmítnutí startu. Kontroly nářadí budou prováděny na každé soutěži losováním.

Hadice B 75 délka min.19m, plošná š.min.113mm. Hadice C 52 délka min.19m, pl. š. min 79 mm. Zjištění nepovolené šíře hadic = diskvalifikace z celého ročníku. Proudnice max. délka 450 mm, průměr 12.5 mm + 0.1 mm.

Opasek není nutný, ústroj (krátké a dlouhé rukávy) nemusí být v družstvu jednotná.

Při startu soutěžícího za jiné družstvo je zakázáno tzv. převlékání dresů (montérek), to znamená, že soutěžící nesmí použít oblečení v „barvách“ družstva kde hostuje, ale musí startovat v oblečení svého vlastního družstva (ve stejném – identickém dresu, triku apod. jako za domácí družstvo). Použití neutrálního dresu (sboru nebo družstva, které na soutěži nestartuje) je zakázáno. V případě nutnosti převléknutí toto nahlásí hlavnímu rozhodčímu. Nesplnění je považováno jako podvod = diskvalifikace obou družstev. Doplnění družstva o dva členy z jiného družstva (jakéhokoliv) je povoleno. Počet startů jednotlivce v téže kategorii je omezen na dva starty. Ve vážném případě může o změně doplňování členů družstva rozhodnout RL přímo v průběhu soutěže. Nesportovní, neslušné chování a jednání členů družstev během konání soutěže bude potrestáno vyloučením družstva ze soutěže. Pořadatel má právo odmítnutí startu družstvu nebo jednotlivci.

Gumová a plastová obuv s výstupky (podrážka a výstupky musí být jednoznačně a prokazatelně odlity z jednoho kusu materiálu najednou) je povolena. Fotbalové kopačky  jsou zakázány. Čas přípravy na základně 5 minut.

Nářadí dodané pořadatelem – během soutěže lze protestovat pouze na závady vzniklé při útoku družstva.

Vodu bude pořadatel, dle svých možností, průběžně doplňovat během pokusu po dobu 2 minut. Proti doplňování vody nelze protestovat. Zástupce družstva má právo kontrolovat doplňování vody. Savice musejí být po skončení pokusu sešroubovány. Koš před ponořením a po vytažení z vody našroubován. Při upadnutí koše pod hladinou je povoleno koš taktéž pod hladinou našroubovat. Z hlediska bezpečnosti soutěžících jsou na celém útočném vedení povoleny pojistky proti rozpojení hadic pouze na stroji a rozdělovači. Je zakázáno použití gumových O-kroužků na kuželové části savic, dále úpravy na armaturách např. zkrácení páček rozdělovače neschválené výrobcem apod. Hl. rozhodčí kontroluje vzdálenost požární nádrže od hrany základny 4,00 m tolerance – 10 cm, tedy 3,90 m.

Použití značek – je povolena pouze značka pro savicový spoj a pod rozdělovač. Např. je zakázáno označení mezi hadice B, C a to kdekoliv. Značky musí být odnímatelné. Zákaz používání barev, sprejů apod. Družstvo si umístí značky  až před svým pokusem-časově to bude umožněno. Jiné značky budou odstraněny. Členové RL mají právo přístupu k základně během přípravy kteréhokoliv družstva  s maximální  ohleduplností.

Hlavní rozhodčí pro jednotlivé soutěže – viz rozpis níže. Hlavní rozhodčí je jednoznačně podřízen nejvyššímu orgánu a to radě ligy a musí rozhodovat dle těchto pravidel. Nelze-li jednoznačně rozhodnout, rozhodne dle hlasování RL. Rozhoduje vyšší počet hlasů přítomných členů RL. V případě řešení  konkrétního  problému u družstva  jež má svého zástupce v RL tento člen RL nemá platný hlas (nehlasuje). Při nedodržení pravidel pořadatelem (např. připuštění neodpovídajícího stroje, družstva apod. do soutěže NHL) budou všechna družstva pořádajícího SDH potrestána odebráním bodů v této soutěži. Družstvo nevyhovující pravidlům NHL může startovat mimo soutěž nebo v další souběžné soutěži vyhlášené pořadatelem.

Pořadatelé zařazených soutěží do NHL 2024 uvedou do pozvánek logo ligy a text: Tato soutěž je zařazena do seriálu NÁCHODSKÁ HASIČSKÁ  LIGA 2024.

Pořadatel dále zajistí:

1.Řádně  vyplněnou a potvrzenou výsledkovou listinu (2 ks pro archivaci).

2.Nesmekavý  povrch na a podél základny směrem ke kádi – beton, koberec, guma.

Povel startéra: připravte se – pozor – vpřed nebo výstřel!

Měření času: libovolná elektronická časomíra včetně světelné tabule, nástřikové terče, start pouze infra závora.

Dále 3 ruční časy – vše zajistí pořadatel.

V případě selhání časomíry nový pokus. V případě podezření na selhání časomíry po prošetření rozhodne o novém pokusu hlavní rozhodčí nebo RL.

Pořadí nového startu si vybere družstvo samo. V případě neopravitelnosti časomíry platí pro všechny střední čas ručně změřený, ze dvou horší. Všechny časy se budou zapisovat.

V radě ligy jsou automaticky velitelé sboru nebo jím nominovaný člen pouze jednoho libovolného soutěžního družstva sboru, který pořádá ligovou soutěž. Další případný člen rady ligy musí být zvolen stávající radou ligy všemi hlasy. Ve vážných případech může být rada ligy svolána k mimořádnému jednání přímo na soutěži členem rady ligy nebo hlavním rozhodčím.

Max. startovné na jednotlivých soutěžích 150,- Kč. O pořádání lig. soutěží v příštím ročníku rozhodne rada ligy.

Hodnocení:

Vyhodnocení Náchodské hasičské  ligy 2024 při slavnostním večeru. Poháry celkové v každé kategorii do 6. místa. Podmínkou získání poháru do 6. místa je účast družstva na min. 5 soutěžích zařazených do ligy. D – účast se počítá.

V případě nesplnění této podmínky (5 soutěží) a obsazení pohárového místa rozhodne o přidělení pohárů RL.

Oficiální stránky NHL – www.nhpl.cz

Bodování: stejné pro obě kategorie

1.místo 10b. 6.místo 5b.
2.místo 9b. 7.místo 4b.
3.místo 8b. 8.místo 3b.
4.místo 7b. 9.místo 2b.
5.místo 6b. 10.místo 1b.

 

V případě shodnosti časů stejné body. Při rovnosti bodů v celkovém hodnocení rozhoduje větší počet 1. umístění, 2. umístění atd. V případě, kdy nelze rozhodnout, následuje tzv. rozstřel – dodatečný útok mezi družstvy. Dalším kritériem pak bude nejlepší čas jednoho z proudařů, dosažený během roku, pouze na nástřikové terče a změřený el. časomírou.

Zařazené soutěže:

11. května – Černčice 13:00

25. května – Malá Čermná 13:00

15. června – Blažkov 13:00

31. srpna – Kramolna 13:00

14. září – Bukovice 13:00

21. září – Ohnišov 13:00

Rada ligy 2024:

 • LIŠKOVÁ Naďa (777 483 869) – SDH Ohnišov
 • JEŠINA Martin (603 508 923) – SDH Blažkov
 • KRÁLÍČEK Aleš (737 802 211) – SDH Kramolna
 • SÁDOVSKÝ Mirek (736 768 510) – SDH Bukovice
 • ČERNÝ Ondra (777 122 089) – SDH Černčice
 • BIRKE Marek (775 442 207) – SDH Malá Čermná

Delegovaní hlavní rozhodčí pro jednotlivé soutěže:

 • Černčice – Králíček Aleš
 • Malá Čermná – Sádovský Mirek
 • Blažkov – Lišková Naďa
 • Kramolna – Ondřej Černý
 • Bukovice – Birke Marek
 • Ohnišov – Ješina Martin

Foto přílohy:

1

Detail schváleného sacího a výfukového potrubí, karburátoru a vzduchového filtru.

 

2

Detail schváleného rozvaděče s hrdly B – přímé hrdlo povoleno.

 

4

Detail schváleného savic.hrdla –min.2.5 závitu a vzdálenosti koše a savice na základně.

5

Nepovolená verze – prodloužené savicové hrdlo.

Nepovolená verze – odsoustružený prstenec:

6

Jediný povolený typ ZK schválený výrobcem – materiál libovolný.